top of page

FIT PK-5 Tutoring Student Wait List

博爱英文补习班等候名单

We will notify you by phone call if your student is accepted into our program.

如果您的学生被录取,我们将电话通知您。

Number
WL Student Name
1
Currie Li
2
Rachel Li
3
Jace Heung
4
Jamie Shen
5
Jasmyn Xian
6
Jayez Huang
7
Joyce Kwan
8
Joyce Deng
9
Justin Wu
10
Karina Liu
11
Kingston Zhu
12
Shiying Liu
13
Stanley Lin
14
Yan Shan Lin
15
Junlang Xu
16
Gary Guan
17
Hestia He
18
Jason Zhu
19
Stephanie Zhang
20
Wei Li
21
Jinhang Guan
22
Aiden Ye
23
Maxwell Chen
24
Jamie Shen
25
Amy Chen
26
Zikein Yu
27
Kathy Liu
28
Angel Lowe
29
Pearl Li
bottom of page