top of page

FIT PK-5 Tutoring Student Master List

博爱英文补习班总名单

Please use the button below to access the Zoom meeting for the Tutoring Orientation. 请使用下面的按钮进入补习班说明会的 Zoom 会议.

Student ID [学生证号码]
Student Name [学生姓名]
123002
Aaron Jiang
123001
Aaron Lin
123003
Addison Liu
123004
Adrian Deng
123005
Ainsley Liu
123008
Allison Jiang
123010
Alvis Li
123106
Anders Wu
123081
Andrew Zhang
123011
Angela Zhang
123104
Anita Xie
123082
Anna Zhang
123012
Annie Dengkuang
123013
Anson Zhu
123014
Arielle Lau
123099
Ashley Wu
123097
Audrey Huang
123074
Audrie Zhu
123096
Austin Huang
123111
Benjamin Chen
123112
Caitlin Yu
123019
Chenxi Zhang
123108
Cheryl Sirou Xu
123020
Chloe Kuang
123113
Chloe Lui
123021
Chloe Rong
123022
Chris Zhang
123023
Christy Chen
123024
Chuyang Kuang
123077
Colleen Xie
123025
Connie Liu
123026
Crystal Chen
224001
Diana Dickinson
123078
Donald Xie
123027
Eddie Zhang
123028
Elize Chen
123083
Elvis Chen
123029
Emily Luk
123030
Esteban Zhang Hung
123076
Ethan Lin
123031
Ethen Luo
123085
Geoffrey Liu
123075
Gianna Li
123034
Hailan Huang
123098
Hannah Li
123035
Ivan Huang
123105
Jaden Xie
123036
Janice Liu
123038
Jaycie Liu
123086
Jayden Deng Kuang
123087
Jayden Huang
123039
Jayden Jiang
123040
Jaymen Huang
123041
Jenny Ye
123043
Jessica Ye
123102
Jiahao Cen
123088
Jimmy Huang
123089
Jimmy Zhang
123044
Jonathan Law
123046
Ka Laam Li
123090
Kaelynn Jiang
123047
Kaisan Xiong
123103
Katelyn Wu
123048
Kaylee Liao
123107
Keegan Lin
123049
Kent Truong
123050
Kiley Xian
123051
Kyle Chen
123091
Leen Zhu
123072
Louise Guan
123092
Lucas Deng
123052
Lucas Liao
123054
Maggie Li
123073
Martin Ouyang
123093
Matthew Lin
123055
Mavis Li
224005
Minky Tan
123079
Nathan Xie
123056
Nikki Wu
123094
Olivia Li
123095
Phoebe Chen
123058
Qianqiao Kuang
224002
Raymond Huang
224004
Selen Kong
123109
Sharon Xu
123059
Terrance Deng
123100
Tina Xu
123060
Tong Fu
123062
Will Chen
123063
Winston Lin
123064
YaoHua Lin
123065
Yifan Wan
123066
Yinming Zhu
224003
Zhengxi Guan
123067
Zhenhui Ye
224006
Zikein Yu
123068
Zikiu Yu
123069
Zirui Chen
123070
Ziyan Yu
bottom of page